Jonny-Wan-900×540

روابط سه‌گانه | مبانی نظری روانکاوی ویلفرد بیون

  درس‌نوشتارهای بیون: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ویلفرد بیون کیست؟ | زندگینامه و کارهای علمی ۲) تابع آلفا | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون ۳) یادگیری ...
love-hate-art-print

پیوندهای عشق، نفرت و دانش | مبانی نظری روانکاوی ویلفرد بیون

  درس‌نوشتارهای بیون: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ویلفرد بیون کیست؟ | زندگینامه و کارهای علمی ۲) تابع آلفا | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون ۳) یادگیری ...
۱۳

حمله به پیوندها | مبانی نظری روانکاوی ویلفرد بیون

  درس‌نوشتارهای بیون: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ویلفرد بیون کیست؟ | زندگینامه و کارهای علمی ۲) تابع آلفا | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون ۳) یادگیری ...
۸

ظرف و مظروف | مبانی نظری روانکاوی ویلفرد بیون

  درس‌نوشتارهای بیون: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ویلفرد بیون کیست؟ | زندگینامه و کارهای علمی ۲) تابع آلفا | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون ۳) یادگیری ...
ben-sweet-456320-unsplash-1200×675

یادگیری از تجربه | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون

  درس‌نوشتارهای بیون: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ویلفرد بیون کیست؟ | زندگینامه و کارهای علمی ۲) تابع آلفا | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون ← 3) ...
projective-identification

تابع آلفا | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون

درس‌نوشتارهای بیون: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ۱) ویلفرد بیون کیست؟ | زندگینامه و کارهای علمی ← 2) تابع آلفا | مفاهیم نظری روانکاوی ویلفرد بیون تابع ...
۳۶

ویلفرد بیون | زندگینامه و کارهای علمی

درس‌نوشتارهای بیون: (بهتر است درس‌نوشتارها را به ترتیب مطالعه کنید) ← 1) ویلفرد بیون کیست؟ | زندگینامه و کارهای علمی ویلفرد بیون   ویلفرد بیون (1879-1979) در موترا در شمال ...