skip to Main Content
اُبژه‌ی دگرگون‌کننده

اُبژه‌ی دگرگون‌کننده

اُبژه‌ی دگرگون‌کننده[1] می­‌دانیم که به دلیل ناپختگیِ قابل توجه نوزاد انسان هنگام تولد، بقای او به مادر وابسته است. مادر به عنوان ایگوی مکمل[2] (هایمن،…

نظریات روانکاوی

نظریات روانکاوی از زمان فروید

نظریات روانکاوی از زمان فروید روانکاوی در زمان حیات و پس از فروید گسترشی جدی و قابل‌توجه داشت. بسیاری از ایده‌های فروید مورد بازبینی نظریه‌پردازان…

علیه فهمیدن

علیه فهمیدن

علیه فهمیدن: چرا نباید فهم را به عنوان یک هدف اساسی در روانکاوی در نظر گرفت؟   اگر بپذیریم که اساسی‌ترین هدف روانکاویْ تغییر است،…

امر خیالی

امر خیالی چیست؟

لکان تمایز اساسی بین امر یا بُعد خیالی و امر یا بُعد نمادین قائل می‌شود. کار در امر خیالی –که در واژگان لکانی به طور…

همانندسازی فرافکنانه

همانندسازی فرافکنانه و انتقال متقابل: توضیح مختصری در باب رابطه‌ی آنها

همانندسازی فرافکنانه و انتقال متقابل: توضیح مختصری در باب رابطه‌ی آنها   مقدمه همانندسازی فرافکنانه مفهومی‌ست که در معنای اصلی خود دست‌خوش تغییرات بنیادینی شده…

×Close search
Search
×