skip to Main Content
انتقال متقابل

انتقال متقابل

انتقال متقابل | Counter-Transference   کلیه‌ی واکنش‌های ناخودآگاه روانکاو نسبت به شخص روانکاوی شونده – به ویژه در برابر انتقال خودِ روانکاوی شونده. تنها در…

انتقال

انتقال

انتقال | Transference انتقال در روانکاوی، فرایند تحقق آرزوهای ناخودآگاه است. انتقال از اُبژه‌های اختصاصی استفاده کرده و در چارچوب یک رابطه‌ی اختصاصیِ برقرار شده…

تبدیل

تبدیل

‌‌‌تبدیل | Conversion تبدیل، مکانیزم شکل‌گیری سیمپتوم است که در هیستری و به طور خاص در هیستری تبدیلی موثر است. تبدیل متشکل از جابجایی یک…

اید

اید

اید | Id یکی از سه عاملیت مشخص شده توسط فروید در دومین نظریه دستگاه روانی‌اش. اید تشکیل‌دهنده قطب غریزی شخصیت است؛ محتویات آن، به‌عنوان…

اجبار به تکرار

اجبار به تکرار

اجبار به تکرار | Compulsion to Repaet در سطح آسیب‌شناسی روانی عینی، اجبار به تکرار فرایندی غیرقابل‌کنترل است که از ناخودآگاه ریشه می‌گیرد. در نتیجه‌ی…

غریزه مرگ

غریزه مرگ

غریزه مرگ در چارچوب تئوری نهایی فروید درباره غرایز، این نامی است که به یکی از طبقات اساسی داده شده: غرایز مرگ، که برعکس غرایز…

هیستری

هیستری

هیستری | Hysteria طبقه روان‌نژندی‌ها تنوع بسیاری را در تصاویر بالینی ارائه می‌دهد. دو شکل که از لحاظ علائم، بهتر از همه از یکدیگر مجزا…

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.