skip to Main Content
مازوخیسم

مازوخیسم چیست؟

مازوخیسم [Masochism] روان‌کژی جنسی که در آن، ارضا شدن وابسته به تحمل رنج یا تحقیر توسط سوژه است. فروید مفهوم مازوخیسم را از آنچه متخصصان…

سادومازوخیسم

سادومازوخیسم چیست؟

سادومازوخیسم [Sado-Masochism] جفت شدن سادیسم و مازوخیسم صرفاً راهی برای تأکید بر تناظر و مکمل بودن این دو روان‌کژی نیست: این عبارت ترکیبی بر مفهوم ضد…

×Close search
Search
×