skip to Main Content
انتقال متقابل در روان‎درمانی معاصر

انتقال متقابل در روان‎درمانی معاصر

انتقال متقابل در روان‎درمانی معاصر

انتقال متقابل در روان‎درمانی معاصر

نویسنده: گابریل اس. هابدِی
انتشار در: سایک‌سنترال
تاریخ انتشار: 3 می 2012
تعداد کلمات: 2300 کلمه
تخمین زمان مطالعه: 14 دقیقه
ترجمه: تیم ترجمه‌ی تداعی

درمانگری قرار ملاقات بیمار خود را فراموش می‌کند. او به شکل غیر طبیعی عصبانی، به شکل نامعمولی بخشاینده، به نحوی غیرعادی بی‌حوصله، یا بیش از اندازه چشم‌چران می‌گردد. قضیه از چه قرار است؟

انتقال متقابل[۱] درمانگر خودش را نشان می‌دهد. گابارد انتقال متقابل را به عنوان نشانه‌ای از تفکر روانپویشی توصیف کرد – بیمار و درمانگر دارای دو سوژگی جداگانه هستند که در طی دوره‌ی درمان، به طور معناداری با هم وارد تعامل می‌شوند‎. بنابراین حیطه مطالعه شامل دو انسان پیچیده -دو ذهن- است که هر یک با دیگری تعامل و تأثیر و تأثر متقابلی دارد. بیمار دائماً احساس‌های گوناگونی را در درمانگر بیدار می‌کند.

رواندرمانگر تحلیلی یک دانشمند خونسرد عاری از عواطف نیست، که به شکل عینی نمونه‌ای انسانی را مورد موشکافی قرار دهد. در عوض، او یک انسان دیگر با تعارض‌ها و کشمکش‌های عاطفی خودش است. او به طور ناآگاه بیمار را به عنوان فردی از گذشته‌ی خود تجربه میکند، همزمان که بیمار نیز او را به عنوان فردی از گذشته‌اش تجربه می‌کند.

آنچه که رواندرمانگری تحلیلی را از سایر شیوه‌های روان‌درمانگری جدا می‌کند، تأکید آن بر استفاده از انتقال و انتقال متقابل برای تأثیرگذاری بر درمان است. در حالی که در طی زمان تغییرات بسیاری در رواندرمانگری تحلیلی وجود داشته است، تکامل مدل مفهومی ما از انتقال متقابل دارای بیشترین اهمیت است.

نسخه اصلی فرویدی از انتقال متقابل، دارای بارمعنایی تا حدی منفی بود، یعنی درمانگر به خاطر تعارض‌های شخصی حل‌نشده دچار انتقال متقابل شده است. در نتیجه کسی که به خوبی مورد تحلیل روانکاوانه قرار گرفته باشد نباید اینگونه دچار تحریف شود.

دیدگاه محدود

رواندرمانگران تحلیلی درمورد خاستگاه، سودمندی و مدیریت انتقال متقابل «دودل» بوده‌اند. دیدگاه اولیه را فروید[۲] در سال ۱۹۱۰، در یکی از نظرات نادر خود در مورد سوژه معرفی کرد. او نوشت:

ما از «انتقال متقابل»، که در نتیجه‌ی تأثیر بیمار بر احساس‌های ناآگاه ]تحلیل‎گر[ در او ظاهر می‌شود، آگاه شده‌ایم، و تقریباً تمایل داریم اصرار کنیم که او این انتقال متقابل را در خودش تشخیص داده و بر آن غلبه خواهد کرد. اکنون تعداد قابل توجهی از مردم روانکاوی انجام می‌دهند و مشاهدات خود را با یک‌یگر تبادل می‌کنند، متوجه شده‌ایم که هیچ روانکاوی از آن چه عقده‌ها و مقاومت‌های داخلی خودش اجازه می‌دهند فراتر نمی‌رود، و در نتیجه ما لازم می‌دانیم که او بایستی فعالیت‌اش را با خود-تحلیلی آغاز کند و به طور مستمر آن را عمیق‌تر کند، در حالی که دست به مشاهدات خودش در مورد بیماران خود می‌زند. هر کسی که در تحلیل خود از این نوع، نمی‌تواند نتایجی حاصل کند، ممکن است فوراً فکر این را که قادر باشد با تحلیل روان‌کاوانه بیماران را درمان نماید، از سر خود بیرون کند.

این دیدگاه فرویدی با عنوان دیدگاه «محدود» شناخته شد، چرا که اساساً انتقال تحلیل‌گر به بیمار بود. انتقال متقابل علامتی بود که نشان می‌داد درمانگر نیاز به تحلیل بیشتری دارد زیرا حضور انتقال متقابل، تحلیل روانکاوانه‌ی‎ بیمار را مختل می‌کرد.

از این دیدگاه اولیه، بحث مداومی به منصه‌ی ظهور رسید و برای ۱۰۰ سال گذشته در ادبیات روانکاوی حضور یافت. نسخه اصلی فرویدی از انتقال متقابل، دارای بارمعنایی تا حدی منفی بود، یعنی درمانگر به خاطر تعارض‌های شخصی حل ‎نشده دچار انتقال متقابل شده است. در نتیجه کسی که به خوبی مورد تحلیل روانکاوانه قرار گرفته باشد نباید اینگونه دچار تحریف شود. این لحن تحقیرآمیز در حال حاضر یادگاری از دوران گذشته در نظر گرفته می‌شود.

دیدگاه گسترده

در اواسط قرن بیستم، مفهوم انتقال متقابل کم‌کم به دیدگاه بسط‌یافته‌ای گسترش یافت که انتقال متقابل را مجموع واکنش عاطفی درمانگر به بیمار تلقی می‌کرد. به عبارت دیگر، تمام واکنش‌های عاطفی صرفاً بازتابی از تعارض‌های تحلیل نشده‌ی روانکاو نیستند. برخی از احساسات روانکاو توسط بیمار القا شده و بیشتر در مورد بیمار اطلاعات می‌دادند تا درمورد روانکاو.

این تعریف گسترش یافته همچنین به منظور تعدیل این مفهوم به کار گرفته شد، به طوری که انتقال متقابل نه صرفاً به عنوان مانعی برای کمک به بیمار یا تداخل در درمان، بلکه به عنوان منبع اطلاعات مهمی در مورد بیمار قلمداد می‌شد. با دیدگاه «گسترده» و یا «تمامیت‌گرا»، انتقال متقابل به نوعی ابزار درمانی و تشخیصی عمده بدل شد که می‌توانست در مورد دنیای درونی بیمار به درمانگر چیزهای زیادی بگوید. این تغییر نظری درون روانکاوی از روانشناسی یک نفره به روانشناسی دو نفره، انتقال متقابل را به عنوان بخش سودمندی از کار روزانه‌ی درمانگر مشروعیت بخشید.

دیدگاه آفرینش مشترک

در دهه‌های اخیر، نگاه قطبی به دیدگاه محدود و دیدگاه گسترده کاهش یافته است، زیرا اکثر نویسندگان تشخیص دادند که ممکن است هر دو دیدگاه موضوعیت داشته باشند. به عبارت دیگر، ایده‌ی انتقال متقابل به مثابه مخلوقی در نظر گرفته می‌شود که مشترکاً هم از گذشته‌ی درمانگر و هم از آن چه که توسط بیمار به او القا می‌شود، به عنوان زمینه‌ای مشترک ظهور می‌کند. الفاظی همچون «همانندسازی فرافکنانه[۳]‌» و «کنش‌نمایی انتقال متقابل[۴]» به ادبیات روانکاوی وارد شده‌اند تا این دیدگاه مشترکاً ساخته شده را توصیف کنند. هر دوی این مفاهیم در میان روانکاوان و رواندرمانگران تحلیلی به گفتمان روزمره راه یافته‌اند. هر دو فرآیندهای مشابهی را در بر می‌گیرند، اما اولی از اندیشه‌ی کلاینی و روابط اُبژه‌ای مشتق شده است، در حالی که دومی از آثار روانشناسان ایگوی آمریکایی گسترش یافت.

همانندسازی فرافکنانه. تعریف همانندسازی فرافکنانه، که به روشی ترجیحی برای مشاهده‌ی برساخت تبدیل شده است و کاربرد رایجی دارد، هر چند به هیچ‌وجه همگانی نیست، شامل دو مرحله می‌شود. بیمار به شکل فرافکنانه‌ای، بازنمایی یک خود یا اُبژه را انکار کرده، سپس به صورت ناآگاه آن را به درمانگر فرافکنی می‌کند. این پدیده از طریق فشار بین فردی بیمار بر درمانگر اتفاق می‌افتد، و به این ترتیب به درمانگر «سقلمه» می‌زند تا آن چه که فرافکنی شده است را تجربه یا به صورت ناآگاه با آن همانندسازی کند. اولین گام نوعی انتقال است، درحالی که مرحله‎ دوم را می‌توان به درستی انتقال متقابل تلقی نمود.

با توجه به اجماع گسترده مبنی بر این که همانندسازی فرافکنانه نه بر گذر مرموز محتواهای ذهنی از یک طرف به طرف دیگر، بلکه بر فشار، یا سقلمه‌ی بین فردی اتکا دارد، واکنش انتقال متقابل که در درمانگر رخ می‌دهد را باید دارای ساختار نهانی تلقی کرد که از پیش حضور داشته و به نحوی با سقلمه‌ی بیمار آشکار شده است. ماهیت پیشین تعارض‌ها، دفاع‌ها و روابط اُبژه‌ای، درون خود درمانگر تعیین خواهد کرد که فرافکنی و گیرنده‌ی آن «مناسب» هستند یا نه. در حالی که ممکن است درمانگر احساس کند که همانندسازی فرافکنانه مانند نیروی بیگانه‌ای او را فرا می‌گیرد، اتفاقی که در واقع روی می‌دهد این است که نوعی بازنمایی مدفون از خود یا اُبژه، که معمولاً از سوی درمانگر به مثابه «غیر من[۵]» دیده می‌شود، تحت فشار بین فردی بیمار فعال شده است. از این‌رو، ظهور سویه‌های واپس‌رانده‌شده‌ی خود، احساس معمول درمانگر از یک خود آشنا و پیوسته را مختل می‌کند.

سیمینگتن این فرایند را به عنوان فرایندی توصیف می‌کرد که در آن بیمار با «قلدری» درمانگر را وادار می‌سازد تا به افکار بیمار بیندیشد نه به افکار خودش. بخشی از واکنش به بیمار مبتنی بر روابط قبلی درمانگر است که همانند انتقال، به حال حاضر آورده می‌شوند. علاوه بر این، سویه‌های دیگری از احساسات درمانگر از طریق رفتار بیمار القا می‌شوند. از طریق همانندسازی فرافکنانه، بیمار نوعی «نسخه» قدیمی از ناآگاه خود بازمی‌آفریند که در آن، درمانگر نقش یکی از شخصیت‌های اصلی درام بیمار را ایفا می‌کند.

همانندسازی فرافکنانه زمانی اتفاق می‌افتد که آن‌ها حس کنند مثل همیشه نیستند. رفتارها و احساساتی که برای درمانگر نامعمول هستند باید او را راجع به امکان همانندسازی فرافکنانه کنجکاو سازد. هنگامی که یک درمانگر احساس می‌کند که «من خودم نیستم»، باید با دقت در نظر بگیرد که میان او و بیمار چه چیزی ممکن است در جریان باشد.

بررسی موردی

آنی ۲۵ ساله، به درخواست پدر و مادرش، درمان را آغاز می‌کند، زیرا او به سوءمصرف الکل ادامه می‌دهد، عملکرد مناسبی در کسب و کار خانوادگی ندارد، و به تصمیمات مالی غیر مسئولانه‌ای دست می‌زند. در طی دوره درمان، هنگامی که آنی به طریقی رفتار می‌کند که یادآور طرز رفتار او با خانواده‌اش است، درمانگر، دکتر م. موضع آمرانه و مقتدرتری را اتخاذ می‌کند. در میانه‌ی یکی از جلسات که دکتر م. تلاش می‌کرد رفتار بیمار را تحت کنترل درآورد، ناگهان صورت خواهرش در طول یکی از دعواهای دوران کودکی جلوی چشمش آمد. درمانگر تصدیق می‌کند که میان آن چه در مورد بیمار او اتفاق می‌افتد و آنچه درمورد خواهر کوچکترش اتفاق افتاد، رزونانس وجود دارد.

در این سناریو، یک «قلاب» بی‎نقص برای درمانگر وجود دارد که به دلیل رابطه گذشته‌ی او با خواهرش، با رفتار بیمار جرقه می‌خورد. درمانگری با تجربیات و روابط متفاوت در زندگی، ممکن است بیشتر در برابر فشار برای اتخاذ نقش والدین تنبیه‌گر مقاومت کند. تجربیات معاصر در زندگی درمانگر که آنچه در زندگی بیمار اتفاق می‌افتد را بازتاب می‌دهند نیز ممکن است موجب احساسات شدید انتقال متقابل شوند. برای مثال، وقتی تعارضات زناشویی بیمار تعارضات خود درمانگر را بازتاب می‌دهد، طبیعی است که او احساس ناراحتی کند.

نکته‌ی کلیدی در اینجا این است که تمام درمانگران واکنش‌های انتقال متقابل یکسانی نسبت به بیمار نخواهند داشت. انگاره‌ی «قلاب» (یا فقدان آن) در درمانگر و «تناسب» بین بیمار و درمانگر، نشان می‌دهد که تا حدودی دنیای درونی درمانگر ماهیت پاسخ به انتقال بیمار را تعیین می‌کند.

آگدن نکته‌ی ذیل را مطرح کرد: «همانندسازی فرافکنانه، یکی از خصیصه‌های کلی بیرونی‌سازی یک رابطه‌ی اُبژه‌ای درونی است، یعنی انتقال. آنچه که متغیر است میزان مشارکت اُبژه‌ی بیرونی در فرایند بیرونی‌سازی رابطه‌ی‎ اُبژه‌ای درونی است». از این رو، برخی از درمانگران ممکن است به اندازه‌ی درمانگر دیگر توسط بیمار خاصی «برانگیخته» نشوند. گاهی اوقات ارجاع بیمار به درمانگری دیگر، وضعیت درمانی را بهبود می‌بخشد، زیرا درمانگر جدید دارای سوژگی تماماً متفاوتی است و به آسانی تحریک نمی‌شود.

درمانگران بایستی شروع به درک این مسئله بکنند که همانندسازی فرافکنانه زمانی اتفاق می‌افتد که آن‌ها حس کنند مثل همیشه نیستند. رفتارها و احساساتی که برای درمانگر نامعمول هستند باید او را راجع به امکان همانندسازی فرافکنانه کنجکاو سازد. هنگامی که یک درمانگر احساس می‌کند که «من خودم نیستم»، باید با دقت در نظر بگیرد که میان او و بیمار چه چیزی ممکن است در جریان باشد.

کنش‌نمایی انتقال متقابل.

در دهه‌ی ۱۹۹۰، تعدادی از روانشناسان ایگوی امریکایی شروع به انتشار مقالاتی در مورد مبحث کنش‌نمایی انتقال متقابل در درمان کردند. این اصطلاح به تدریج معنای کاملاً مشابهی با همانندسازی فرافکنانه به خود گرفت. ایده بنیادی این بود که «کنش‌نمایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که تلاش برای فعلیت دادن به فانتزی انتقال موجب یک واکنش انتقال متقابل می‌شود». این کنش‌نمایی‌ها اغلب، هم شامل فرم محدود از انتقال و هم چیزی القا شده از سوی بیمار می‌شوند. راتون این امر را به عنوان فعلیت‌یابی[۶] توصیف کرد: اشکال ظریف دستکاری از جانب بیمار که به درمانگر تلقین می‌کند تا به طریق اندکی ویژه‎ دست به کنش بزند یا ارتباط برقرار کند، یا نقش خاصی را با بیمار اتخاذ کند که در سکوت به آرزوی انتقال تن می‌دهد، یا برعکس، علیه چنین آرزویی دفاع می‌کند.

مهم است که اذعان داشته باشیم که انتقال متقابل در هر ثانیه از هر جلسه حضور دارد. از آنجا که انتقال متقابل در ابتدا ناآگاه است، گاهی اوقات یک کنش، مانند فراموشی قرار ملاقات یا ختم زود هنگام قرار ملاقات، ممکن است اولین علامت آن باشد. روانشناسان ایگوی آمریکایی تاکید کرده‌اند که ممکن است برخی کنش‌های درمانگر در راستای کنش‌های بیمار باشند. رفتار بالفعل درمانگر بر انتقال بیمار تاثیر می‌گذارد، رفتار بالفعل بیمار نیز بر انتقال متقابل درمانگر تاثیر می‌گذارد.

تغییرات در انتقال متقابل

از آنجایی که انتقال متقابل در همه جا حضور دارد، منطقی است که انتقال متقابل یک درمانگر به یک بیمار در طول زمان تغییر کند و ایستا باقی نماند. درست همانطور که در حال حاضر به جای یک انتقال به انتقال‌های متعدد می‌اندیشیم، به جای یک انتقال متقابل نیز به انتقال‌های متقابل‎ فکر می‌کنیم. در حین درمان، همان‌طور که درمانگر نقش‌های مختلفی در درام درونی بیمار بازی می‌کند انتقال متقابل تغییر می‌یابد.

بررسی موردی

آقای ت، یک وکیل ۴۰ ساله که از همسرش طلاق گرفته، برای درمان به نزد خانم دکتر ک. می‌آید، که آقای ت. را جذاب و دلربا می‌داند. دکتر ک. نسبت به او احساس حمایتی دارد. هنگامی که او به هم خوردن روابط عاشقانه‌ی خود را توصیف می‌کند، او را قربانی می‌داند. همچنان که شیوه‌های سادیستی و خودشیفته‌ی او برای برقراری رابطه در طول دوره‌ی درمان آشکار می‌شوند، انتقال متقابل دکتر ک. به یک دیدگاه متعادل‌تر تغییر می‌کند. به فکر دکتر ک. خطور می‌کند که گذار او از یک ناظر شیفته و همدل به یک فرد خیره و توهم زدوده در برابر بدرفتاری آقای ت. با زنان، همان رویه و شیوه‌ای است که زنان در زندگی آقای ت. در مورد او تجربه می‌کنند.

افشای سنجیده‌ی احساسات درمانگر نسبت به بیمار می‌تواند مفید باشد، اگرچه خودافشاگری به طور کلی به عنوان یک مداخله‌ی روان‌درمانگری پویا قلمداد نمی‌شود. اکثر درمانگران از افشاگری در مورد زندگی شخصی و یا مشکلات شخصی خودداری می‌کنند. با این حال، نوع مشخصی از افشاگری که شامل احساساتی می‌شود که در وضعیت درمانی اینجا و اکنون ظاهر شده‌اند، ممکن است در کمک به بیمار شدیداً کارآمد باشد که ببیند چه تاثیری بر روی دیگران دارد.

از آنجا که ما نمی‌توانیم همیشه مطمئن باشیم که وقتی احساسات خود را برای بیمار افشا می‌کنیم نیات ما چه هستند، خودافشاگری باید تنها زمانی مورد استفاده قرار گیرد که بر عواقب احتمالی که لزوماً نمی‌توان پیش‌بینی کرد، تأمل کرده باشیم. صحبت کردن با یک سوپروایزر یا مشاور برای بحث در مورد عواقب احتمالی پیش‌بینی نشده، عموماً سیر عمل عاقلانه‌ای است. با این حال، احتمالاً به علت ترس از فشار غیرضروری بر بیمار یا فروپاشی فضای تحلیلی که در آن ادراک درمانگر در قلمروی «چنان که گویی[۷]» است، برخی از احساسات را نباید افشا نمود. برخی از این موارد، شامل احساسات جنسی نسبت به یک بیمار و احساسات نفرت یا انزجار می‌شوند.

انتقال و انتقال متقابل، کنش‌نمایی دنیاهای ناآگاه دو ذهن در فضای تحلیلی است. رواندرمانگران تحلیلی باید از این فرآیندها در حین کار آگاه باشند، آن‌ها را بپذیرند، و فایده‌ی درمانی آن‌ها را درک کنند. آن‌ها همان چیزی هستند که کار ما به عنوان درمانگران تحلیلی را‎ تعریف می‌کنند.

[۱]  Countertransference

[۲] Freud S. The future prospects for psycho-analytic therapy (1910). In: Strachey J, ed. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol 11. London: Hogarth Press; 1961:139-151.

[۳] Projective identification

[۴] Countertransference enactment

[۵] Not me

[۶]  Actualization

[۷] As if

2 کامنت
    1. یک ایده‌ی قدیمی این است که خنثی بودن روانکاو موجب می‌شود که آنالیزان بتواند هر وضعیتی را به روانکاو نسبت دهد و این موجب می‌شود درونیات آنالیزان برون‌ریزی شود. همین فرافکنی‌ها به روانکاو کمک می‌کند تا تجارب آنالیزان را متوجه شود. ولی وقتی روانکاو خنثی نیست و احساساتش را بروز می‌دهد، فرایند برون‌ریزی و فرافکنی از سوی آنالیزان را مختل می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
×Close search
Search
error: این محتوا محافظت‌شده است.